کوپلر رزوه مستقیم وکوپلر رزوه مخروطی

درحال حاضر دو نوع کوپلر دربازار مصرف متداول است ، کوپلر با رزوه مستقیم وکوپلر با رزوه مخروطی دراینجا می خواهیم مزایا ومعایب هریک را بیان کرده ودرنهایت بهترین را معرفی کنیم .با توجه به افزایش روز افزون استفاده از اتصالات مکانیکی در کشورمان لازم است مصرف کنندگان عزیز با شناخت کامل از محصولات ارایه شده در بازار نسبت به ارزیابی و مقایسه آنها با یکدیگر اقدام نموده و  سپس نسبت به انتخاب محصول مناسب اقدام نمایند .

 1- ایجاد رزوه مستقیم در انتهای میل گرد و همچنین داخل کوپلر باعث درگیری کامل رزوه های کوپلر با رزوه های انتهای میل گرد می شود چرا که رزوه ها درامتداد دو خط موازی ایجاد شده و فقط تلرانس بین رزوه های کوپلر و آرماتور درانتهای میل گرد بایستی کنترل گردد تا از حد مجاز فراتر نرود که این تلرانس براحتی با استفاده از ابزارهای کنترل Go و Not Go قابل کنترل است درحالی که در روش رزوه مخروط تطابق زاویه مخروطهای ایجاد شده روی کوپلر و رزوه های آرماتور به راحتی امکانپذیر نبوده وکافی است زوایای مخروط حتی درحد 0.5 درجه متفاوت باشند دراین صورت قسمتی از رزوه های کوپلر و آرماتور با یکدیگر درگیر نشده و انتقال نیرو  توسط بخش کوچکی از رزوه ها انجام خواهد گرفت که درنتیجه کاهش استحکام اتصال مکانیکی مخروطی را درپی خواهد داشت .

2- طول کوپلر رزوه مستقیم حدود 30 % از طول کوپلر مخروطی کوتاهتر است که درنتیجه باعث کاهش قیمت وصرفه جویی درمواد اولیه خواهد شد.

3- رزوه مخروطی با ابزار برش و به روش براده برداری ایجاد می شود که مستلزم انتخاب صحیح ابزار ومراقبت از کارکرد صحیح آن است، به زبان ساده تر استهلاک ابزار رزوه کاری به روش رزوه مخروط بسیار شدید بوده و درنتیجه پس از تولید بسیار اندک رزوه مخروطی نیاز به تعویض ابزار میباشد یا درغیر این صورت کیفیت رزوه کاری به سرعت کاهش یافته وعملا رزوه های ایجاد شده قادربه انتقال نیروی وارده به آرماتور نخواهند بود .

4- کوپلرهای رزوه مخروط استحکام کششی را درحد رزوه های مستقیم برآورده نمی کنند و عموما” به هنگام تست کشش ،میل گرد رزوه شده از داخل کوپلر خارج  شده و یا از محل رزوه ها گسیخته می شود درصورتی که درکوپلر های رزوه مستقیم عموما” گسیختگی روی میل گرد و دور از کوپلر اتفاق می افتد.

5- برای بستن کوپلرهای رزوه مخروط حتما بایستی از آچار مخصوص گشتاوری (ترک متر ) استفاده گردد ، در صورتی که برای بستن کوپلرهای رزوه مستقیم نیازی به استفاده از آچار مخصوص نمی باشد و بستن میل گرد ها تا آخرین رزوه به معنی اتمام مرحله بستن کوپلر است .

6- در کوپلرهای رزوه مخروط امکان ایجاد رزوه چپ گرد بر روی آرماتور وجود نداشته و در نتیجه محصولی به نام کوپلر چپ و راست در این نوع قابل ساخت نیست در صورتی که در روش رزوه مستقیم ایجاد رزوه چپ گرد به سادگی ایجاد رزوه راست گرد می باشد.

7- نظارت بر بستن صحیح در کوپلرهای رزوه مخروطی نیاز به کنترل با آچار گشتاوری داشته و الزاما” نیازمند افراد متخصص میباشد در صورتی که در کوپلرهای رزوه مستقیم ، بستن تا آخرین رزوه آرماتور درون کوپلر به معنی صحیح بودن این پروسه است.

8- تنها امتیاز کوپلرهای رزوه مخروطی درگیری آسان آرماتور و کوپلر در ابتدای مرحله بستن است که به دلیل شکل مخروطی رزوه ها جا گذاری آرماتور درون کوپلر به راحتی انجام می گیرد .

 با توجه به مقایسه فوق الذکر می توان نتیجه گیری نمود که کوپلرهای رزوه مستفیم از جهت فنی و کاربردی بسیار بهتر  از

کوپلرهای رزوه مخروطی بوده وقابلیت اعتماد این نوع کوپلر ها بسیار بیشتر از نوع دوم است .