اتصالات مکانیکی برای آرماتور، تضمین کیفیت و استحکام اتصال اورلپ با کنار هم قرار دادن دو آرماتور به موازات یکدیگر ایجاد می‌شود. روش اتصال پوششی یا اورلپ یک روش قدیمی‌برای اتصال آرماتورها درسازه‌های بتنی است که شاید به اشتباه یک روش ارزان تلقی می‌گردد. در این روش انتقال نیرو از طریق گیرایی بتن و آرماتور امکان پذیر است نیروی یک آرماتور ابتدا به بتن و سپس از بتن به آرماتور بعدی منتقل می‌شود. به طور کلی پیوستگی بتن و آرماتور وابستگی زیادی به زایده‌های روی آرماتور دارد (آجهای عرضی) نتایج حاصل از تحقیقات، ملاحظات طراحی در سازه‌های بتنی، مواد و مصالح جدید و سایر تحولات در صنعت ساخت و ساز و جایگزین بهتری برای اتصال اورلپ را طلب می‌کند، از نقطه نظر اجرایی و اقتصادی اتصال اورلپ برای آرماتور با قطر کم، فولاد و بتن با استحکام پایین و همچنین تعداد طبقات کم در ساختمان مناسب است.